مزایا و معایب هادی CCA در برابر مس

cca در صنعت سیم و کابل

در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻮدﺟﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زیرﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ_ داراي اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻰ اﺳــﺖ، ﺣﺬف ﻫﺰیﻨﻪ‌ﻫﺎي ﺣﺎﺷــیه‌اي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﻠﻮب اﺳــﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰیﻨﻪ‌ﻫﺎي ﭘیش رو، یکی از ﺷــیﻮه‌ﻫﺎي ﻣــﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰیﻨﻪ‌ﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮیی ﺧﺮید، ﺗﺄﻣاین سیستم‌ﻫﺎي ﻛﺎﺑﻞ آلومینوم ﺑﺎ روﻛﺶ ﻣﺲ (CCA) ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﺑﺮ ﻫﺰیﻨﻪ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ‌رﺳﺪ ﻛﺎﺑﻞ CCA ﺟﺎیگزین ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاي ﻛﺎﺑﻠﻬﺎي ﺑﺎ ﻫﺎدي یکﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺴﻰ‌ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺧﻮاﻫیﻢ دید این اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﻧﺎﭼیﺰ اﺳﺖ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت CCA ﻣﻤﻜﻦ اﺳــﺖ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرایی (و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺒﻠیﻎ ﻣﻰ‌ﺷــﻮد) ﺷﺒیه ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ‌ﻫﺎي اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﺑﻞ‌ﻫﺎي ٥ e یا ٦ Cat ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳــﻨﺪ. اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي اﺳﺎﺳﻰ ﺑاین این ﻓﺮآورده‌ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸــﻜﻼت در ﺷــﺒﻜﻪ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎري و ﺧﻄﺮات ایمنی ﺷﻮﻧﺪ.

راه ارتباطی با ما:
۰۲۱۳۳۹۸۰۴۹۸
۰۲۱۳۳۹۸۰۴۹۹


CCA چیست ؟

در اين نــوع کابل، هادی داخلــی از جنس آلومينيوم اســت که دارای پوششــی از مس می باشد، که با چنين ساختاری، وزنی به مراتب کمتر از هزينة کمتری CCAهادی مســی خواهد داشت. چون در ساخت کابل به توليدکنندگان تحميل می شود، ســود حاصل از فروش اين محصول جايگاه ويژة خود CCA برای توليدکنندگان چشمگيرتر است. کابل های را در کاربردهای الکتريکی خاص به منظور پرهيز از مشکلات مربوط به اتصالات هادی های آلومينيومی دارد، ولی در کابل کشی مخابرات زوجی جايگزين قابل اطمينانی به حساب نمی آيد. توســط هيچ CCA (توجــه فرماييد کــه در حال حاضر کابل با تعريف در CCA کارخانــه ای در ايران توليد نمی شــود و آنچه که بــه عنوان ای به نازکی خيال دسترس اســت در واقع آلومينيوم پوشيده شده با لايه توسط آبکاری اســت نه روکش کردن آلومينيوم با مس دارای ضخامت مطلوب)

پنج مشکل ناشی از بکارگيری CCA در شبکه

مشکلات قابل توجه و متعددی در صورت بکارگيری سيستم کابل کشی CCAبه عنوان بخشی از ساختار شبکه رخ می دهد که در اينجا به برخی یاز آنها اشاره می کنيم:

١- ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻛﺎﺑﻞ‌ﻫــﺎي زوﺟــﻰ CCA ﺑــﺎ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي UL و TIL ﻛــﻪ در ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎد‌ي‌ﻫﺎي آﻧﻬﺎ از ﻫﺎدي‌ﻫﺎي ﺗﻚ ﻣﻔﺘﻮﻟﻰ و ﺗﺎﺑیﺪة ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺴﻰ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﺷــﻮد، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻛﺎﺑﻞ‌ﻫــﺎي زوﺟﻰ CCA در ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻛﺎﺑﻞ‌ﻫﺎي ﻣﺠﺎز از ﻧﻈﺮ ایﻤﻨﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد NEC (National Electrical Code) ﻗــﺮار ﻧﺪارﻧﺪ. در ﻧﺘیﺠﻪ ایﻦ ﻧﻮع ﻛﺎﺑﻞ‌ﻫﺎ را از ﻧﻈــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﻧﻤﻰ‌ﺗﻮان در ﺻﻮرﺗــﻰ ﻛﻪ در ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎﺑﻞ‌ﻫﺎي CMR ،CMX ،CMG ،CM یﺎ CMP اﻟﺰام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ.

٢- اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬیرى و ﺷﻌﺎع ﺧﻤﺶ کم

ﻫﺎدي‌ﻫﺎي CCA ﺷﻜﻨﻨﺪه‌اﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﭘﺎره ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎید ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛــﻪ ﺣﺘﻰ در ﺻﻮرت بکارگیری ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺳــﺮﻫﻢ‌ﺑﻨﺪي ﻛﺎﺑﻞ٢ یا ﮔیره‌ﻫﺎي face plater نیز اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﭼﻨاین ایرادي وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ دلیل اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﺸﻰ ﻛﻢ سیم‌ﻫﺎي CCA، ﺣﺘﻰ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻪ‌ﺑﻨﺪي یا ﻛﺎﺑﻞ‌ﻛﺸﻰ نیز اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺎرﮔﻰ در اﺛﺮ ﻧیروي ﻛﺸﺸــﻰ یا ﺑﺮﺷﻰ وﺟﻮد دارد. از ﻃﺮﻓﻰ ﻻزم اﺳــﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺷﻌﺎع ﺧﻤﺶ ﻛﺎﺑﻞ‌ﻫﺎي CCA ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎﺑﻞ‌ﻛﺸﻰ ﻣﺤﺪودیت وﺟﻮد دارد.

٣- اکسیدﺷﺪن و ﺧﻮردﮔﻰ

آلومینوم، ﻓﻠﺰي ﺑﺴــیار ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و در ﺻﻮت ﻗﺮارﮔیري در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﺑﻪ ﺷﺪت اﻛﺴید ﻣﻰ‌ﺷﻮد. این ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺮﺑﻨﺪي در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ و ﻣﺴــﺎیﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺷﻮد. زﻣﺎن ﺑﺴیار زیادي ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮف ﺗﻌیاین ﻣﺤﻞ ﺑﺮوز اﺷﻜﺎل و ﺗﻮﻗﻒ در ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻮد.

٤- ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮاى کارﺑﺮدﻫﺎى POE

ﭼﻮن در ﻛﺎﺑﻞ‌ﻫﺎي CCA ﻫﺎدي‌ﻫﺎ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﻤﻰ DC ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺲ ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ، سایز ﻫﺎدي‌ﻫﺎ ٦٠ درﺻﺪ بیﺸﺘﺮ از ﻫﺎدي‌ﻫﺎي یکﭙﺎرﭼﺔ ﻣﺴــﻰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﻤﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ آن ﺟﺒﺮان ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﻤﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ اﻓﺰایش سایز ﺟﺒﺮان ﻧﺸﻮد، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻃﻮﻟﻰ از ﻛﺎﻧﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد TLA ﺗﺠﺎوز ﻣﻰ‌ﻛﻨﺪ و وﻟﺘﺎژ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘیاﺑﻰ ﺑﺮاي ﺗﺠﻬیﺰات ﻛﺎﻓــﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﻤﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ ایﺠﺎد ﺳــﺮیﻌﺘﺮ ﮔﺮﻣﺎیش ﺗﺸﻌﺸﻌﻰ و در ﻧﺘیﺠﻪ آﺳیب‌دیدﮔﻰ ﺗﺠﻬیﺰات ﻣﻰ‌ﺷﻮد.

٥- کاﺑﻞ کشی با طول متر کمتر

در ﻣﻘﺎیﺴــﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻞ‌ﻫﺎي ﻣﺴــﻰ یﻜﭙﺎرﭼــﺔ e٥ Cat، در ﻛﺎﺑﻞ‌ﻫﺎ CCA ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎﺑﻞ‌ﻛﺸــﻰ ﺣﺪود ١٠٠ ﻣﺘﺮ، ﺳــیگنال ﻋﺒﻮري ﺗﻀﻌیﻒ ﻣﻰ‌ﺷﻮد. این اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ داده‌ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﻰ و ﺗﻠﻔﺎت در آن ﻣﻰ‌ﺷﻮد.

cca

ﻣقایسه کابل های ﻣﺴـﻰ و ﺷـﺮایط ﻧﺎاﻣـﻦ CCA واﻗﻌﻰ ﭼیست؟


ﻫﺎدي آﻟﻮﻣینومی ﺑﺎ روﻛﺶ ﻣﺲ (CCA)، ﻫﺎدي آﻟومینیومی ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎزﻛﻰ از ﻣﺲ اﺳــﺖ. این ﻫﺎدي ﺑــﺎ ﻗﺮار دادن یک ﻣﻔﺘــﻮل آﻟﻮﻣیﻨیﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻮﻟﻰ در ﻻیه ای از ورق ﻣﺴــﻰ ﻛﻪ در ایﻦ ﻧﻮار ﻣﺴﻰ ﺑﺎ ﺟﻮش ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳــﺮ ﻫﻢ درز ﺟﻮش ﻣﻰ‌ﺷﻮد و این ﻛﺸیده ﺷــﺪن ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ١/٠ ﻣیﻠﻰ‌ﻣﺘﺮ (ﺿﺨﺎﻣﺘﻰ در ﺣﺪ ﺗﺎر ﻣﻮي اﻧﺴﺎن) اداﻣﻪ یابد .

ﻣﻨﺸﺄ این ﻧﻮع ﻫﺎدى از کجاﺳﺖ؟

در ﻫیﭻ ﻛﺸﻮري از دﻧیا ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺸﺮق زﻣاین ﻫﺎدي آلومینوم ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺲ ﺗﻮﻟید ﻧﻤﻰ‌ﺷﻮد. در واﻗﻊ ﭼاین این ﻣﺤﺼﻮل را ﺻﺎدر ﻣﻰ‌ﻛﻨﺪ،‌وﻟﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻰ این ﻛﺸﻮر این ﻧﻮع ﻫﺎدي ﺑﻪ ﻫیﭽﻮﺟﻪ ﭘﺬیرﻓﺘﻪ ﻧیست. ﻫﻤﭽﻨاین این ﻧﻮع ﻫﺎدي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺮایﻂ ﻧﺎاﻣﻦ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻧﮕﻠیســﻰ نیز ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰ‌ﺑﺎﺷــﺪ. این ﻣﻮاد ﺗﺮﻛیﺒــﻰ راه ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف در ﻫﺎدي‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي اﻧﻌﻄﺎﻓﭙﺬیر ﺑﺮاي ﺗﻮﻟید سیم‌ﻫﺎي ﺳیار ﭘیدا ﻛﺮده وﻟﻰ ﻧﺘﺎیﺞ ﻓﺎﺟﻌﻪ‌آمیﺰي را در ﭘﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻫیچ ﻛﺸﻮري از دﻧیا ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺸﺮق زﻣاین ﻫﺎدي آلومینوم ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺲ ﺗﻮﻟید  ﻧﻤﻰ‌ﺷﻮد. در واﻗﻊ ﭼاین این ﻣﺤﺼﻮل را ﺻﺎدر ﻣﻰ‌ﻛﻨﺪ،‌وﻟﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻰ این ﻛﺸﻮر این ﻧﻮع ﻫﺎدي ﺑﻪ ﻫیﭽﻮﺟﻪ ﭘﺬیرﻓﺘﻪ ﻧیست. ﻫﻤﭽﻨاین این ﻧﻮع ﻫﺎدي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺮایﻂ ﻧﺎاﻣﻦ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻧﮕﻠیســﻰ نیز ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰ‌ﺑﺎﺷــﺪ. این ﻣﻮاد ﺗﺮﻛیﺒــﻰ راه ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف در ﻫﺎدي‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي اﻧﻌﻄﺎﻓﭙﺬیر ﺑﺮاي ﺗﻮﻟید سیم‌ﻫﺎي ﺳیار ﭘیدا ﻛﺮده وﻟﻰ ﻧﺘﺎیﺞ ﻓﺎﺟﻌﻪ‌آمیﺰي را در ﭘﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎزدیدﻫﺎي ﻣﻜﺮر از ﭼاین ﺗﻮﺳــﻂ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻰ اﺳــﺘﺎﻧﺪرد‌ﻫﺎي اﺟﺒﺎري آﻓﺮیﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻰ٣ ﺣﺎﻛﻰ از آن اﺳــﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﭼاین ﻫیﭻ ﻛﺎﺑﻠﻰ ﺑﺎ این ﻣﻮاد ﺗﺮﻛیﺒﻰ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻰ‌ﺷﻮد. اﺑﺘﺪا ﻛﺸــﻮرﻫﺎي اروﭘﺎیﻰ و آﻣﺮیکﺎیﻰ ﻛﺎرﺑﺮد این ﻧﻮع ﻫﺎدي را در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ دوم ﮔﺴــﺘﺮش دادﻧﺪ زیرا ﺑﺎ این واﻗﻌیت ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ بیشتر این ﻣﺲ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﺗﻮﻟید ﺳﻼح‌ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰ‌رود. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ در ﺳﺮﺑﻨﺪي و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ این ﻫﺎدي در اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ در سیم‌ﻛﺸــﻰ اﻣﺎﻛﻦ و ﺗﺠﻬیﺰات ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﺮوز ﻛﺮد، بکارگیری از آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.

ﻣﺰایاى CCA

معرفی هادی سی سی ای cca
cca

آلومینوم در مقایسه ﺑﺎ ﻣﺲ ارزان‌ﺗﺮ اﺳﺖ و جایگزینی CCA ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴیار زیادي از ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺎدي ﻣﻰ‌ﻛﺎﻫﺪ و در ﻧﺘیﺠﻪ ﻫﺰیﻨﻪ‌ﻫﺎي ﺗﻮﻟید ﻛﺎﺑﻞ نیز ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻰ‌ﺷﻮد. CCA ﭼﻨﺪاین ﻣﺰیت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺲ دارد وﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺰیت‌ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزن و ﻫﺰیﻨﻪ اﺳــﺖ. ﻗیمﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ آلومینوم ﺣﺪود یک ﺳــﻮم ﻗیمﺖ ﻣﺲ اﺳــﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤاین دلیل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎدي‌ﻫﺎي یکﭙﺎرﭼﺔ‌ ﻣﺴﻰ داراي ﺻﺮﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳــﺖ. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷــﺪید میﺰان ﺿﺎیعات، اﺣﺘﻤﺎل ﺳــﺮﻗﺖ از ﻛﺎﺑﻞ‌ﻫﺎي CCA در مقایسه ﺑﺎ ﻣﺲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ این ﻣﻮارد ﺑﺎید ﭼﮕﺎﻟﻰ ﺣﺪود یک ﺳﻮم آلومینوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺲ را نیز اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد.

راه ارتباطی با ما:
۰۲۱۳۳۹۸۰۴۹۸
۰۲۱۳۳۹۸۰۴۹۹

ﻣﻌﺎیب بکارگیری CCA

ﻣﻌﺎیب بکارگیری CCA ﺑﺴــیار ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺰایاي آن اﺳــﺖ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎدي‌ﻫﺎي آلومینوم ﺑﺎ ﭘﻮﺷــﺶ ﻣﺲ ﺣﺪود ٧٠% بیﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎدي ﻣﺲ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ یکﺴﺎن ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ بیﺸﺘﺮ این ﻧﻮع ﻫﺎدي اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ در ﻫﺎدي نیز ٧٠ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ویژه این سیستم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ورود ﺑﺮﺧﻰ از ﺳــﺎرﻗاین ﺗﻮﺳﻂ سیستم‌ﻫﺎي ایمنی و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺸﻒ ﻧﺸﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻗﺖ و ﺣﺘﻰ آدﻣﻜﺸﻰ اﻓﺰایش یاﺑﺪ.

از ﻃﺮﻓﻰ ﺑﺎ اﻓﺰایش زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻛﺎﺑﻞ و ﻛﻬﻨﮕﻰ رخ داده در آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫــﺎدي نیز اﻓﺰایش ﻣﻰ‌یاﺑﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛــﻪ ﻣﻰ‌داﻧید ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﻤﻰ ﻫﻤﺔ ﻓﻠﺰات ﺧﺎﻟﺺ ﺑــﺎ اﻓﺰایش دﻣﺎ، ﺑﺎﻻ ﻣﻰ‌رود و این ﺷــﺎﻣﻞ اﻓﺰایش دﻣﺎي اﻃــﺮاف ﻛﺎﺑﻞ نیز ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷــﺪ. در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺸــﻜﻼت اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ در ﺷــﺮایﻂ دﻣﺎیﻰ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﻛﻪ این اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓیت ﺟﺮیان در ﻓﻮاﺻﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻃﻮﻻﻧﻰ‌ﺗﺮ ﻣﻰ‌ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨاین آلومینوم در مقایسه ﺑﺎ ﻣﺲ ﺑﺴیار ﺷﻜﻨﻨﺪه‌ﺗﺮ اﺳــﺖ و این ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎرﮔﻰ در رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎي ﻫﺎدي ﺣاین ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. از ﺳﻮیﻰ ﺧﺴﺘﮕﻰ٤ در ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺑﻨﺪي در این ﻛﺎﺑﻞ‌ﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳیده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻗﻄﻌﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ در سیستم ﺷﻮد. سیستم‌ﻫﺎي ایمنی ﻛﻪ از CCA اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎیﺞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪة ﻧﺎدرﺳﺖ یا اﺧﻄﺎرﻫﺎي اﺷــﺘﺒﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨاین ﻛﺎﺑﻞ‌ﻫﺎي ﻛﻮاﻛﺴیال CCA ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در سیستم CCTV ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛیفیت ﺗﺼﻮیر ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺴیرﻫﺎي ﻛﺎﺑﻞ‌ﻛﺸﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ.

روش ﻣﺘــﺪاول ﺗﺎ ﻛﺮدن ﻫﺎدي ﻟﺨﺖ اﻧﺘﻬﺎي سیم زیر ﭘیچ اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎرﮔﻰ ﻫﺎدي در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻤﺶ ﻣﻰ‌ﺷﻮد. زﻣﺎﻧﻰ این ﻛﺎر ﺑﺪون ﭘﺎرﮔﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ‌ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻢ ﻛﺮدن ﻫﺎدي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آید.

  • وﻗﻮع ﻣﻌﻤﻮل اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ، اﺧﻄﺎرﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه و ﭘﺎرﮔﻰ
  • اﺳــﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﺸﻰ آلومینوم ﺗﻘﺮیﺒﺎً ٥٠% اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﺸﻰ ﻣﺲ اﺳﺖ. این ﻧﻮع ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺴیار آﺳﺎن‌ﺗﺮ ﭘﺎره ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻰ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﻰ‌ﺷﻮد.
  • در ﺣﺎﻟﻰ ﻛــﻪ دﭼﺎر ﺧﻮردﮔﻰ و زﻧﮓ‌زدﮔﻰ ﻧﻤﻰ‌ﺷــﻮد، وﻟﻰ داراي این ویﮋﮔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻗﺮارﮔیري در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا یا رﻃﻮﺑﺖ ﻻیه‌اي از اﻛﺴــید ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آن ایﺠﺎد ﻣﻰ‌ﺷﻮد. این ﻻیه اﻛﺴید ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧــﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﺑــﺮ ﻣﻔﺼﻞ‌ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ‌ﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﺑــﺪون اﻧﺪود یا ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﺸــﺪه، ﺑﮕﺬارد ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺎم در این ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨاین ﻣﻰ‌ﺗﻮان ﭼﻨاین ﻣﻮردي را در ﺳــﺮﺑﻨﺪي‌ﻫﺎیی ﻛﻪ از ﭘیچ‌ﻫﺎي اﺳﺘیﻞ در آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﺷﻮد، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.
  • در ﻫﻨﮕﺎم ﻟﺤیﻢ‌ﻛﺎري نیز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﻄﺔ ذوب ﭘﺎیاین‌ﺗﺮ آن ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ‌آید.
  • ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳــﻰ ﻫﻨﮕﺎم سیم‌ﻛﺸــﻰ ﻛﺎﺑﻞ آلومینیومی ﭘﺪیده‌اي ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ “ﺧﺰش ﺳــﺮد٥” اﺳــﺖ. زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﻛﺎﺑﻞ‌ﻛﺸﻰ آلومینیومی ﮔﺮم ﻣﻰ‌ﺷــﻮد، ﻣﻨﺒﺴــﻂ ﻣﻰ‌ﮔﺮدد و زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﺮد ﻣﻰ‌ﺷﻮد دﭼﺎر اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻰ‌ﺷــﻮد. ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺲ، وﻗﺘﻰ ﻛــﻪ آلومینوم ﭼﺮﺧﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺳــﺮد و ﮔﺮم ﺷــﺪن را ﻃﻰ ﻣﻰ‌ﻛﻨﺪ در ﻫﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻘﺪاري در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎﻻت ﺷﻞ ﻣﻰ‌ﺷﻮد. این ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳــﺮﺑﻨﺪي‌ﻫﺎیی ﺑﺎ ﭘیچ ﻓﻮﻻدي ﻣﺸــﻜﻞ ﻛﺎﻣﻼً ﺟﺪي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آلومینوم در ﺑﺴــیاري از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ در ﺳــﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ‌ﮔیرد، ﺑﺎ این وﺟﻮد ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﻛﺎﺑﻞ‌ﻫﺎي ﺳﺎیﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻪ داراي ﻣﺰیت ﻗﻄﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨاین در آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪادي رﺷﺘﻪ‌ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎبیده وﺟﻮد دارد و نیز آلومینوم ﻧﻮع دریایی٦ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘیت بیشتري ﻫﻤﺮاه اﺳــﺖ. (ﺑﺴــیاري از اﻧﻮاع آلومینوم ﻣﻮﺟﻮد در ﺑــﺎزار از این ﻧﻮع ﻧیستند)

آزﻣﻮن تشخیص CCA از ﻣﺲ


تفاوت هادی سی سی ای و مس
ساختار هادی CCA

یکی از ﻣﺸــﻜﻼت این اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ در ﺑﺮرﺳﻰ از ﻧﺰدیک ﻫﻢ تشخیص CCA از ﻣﺲ دﺷــﻮار اﺳــﺖ. وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮیده ﻣﻰ‌ﺷﻮد،‌ ﻻیه رویی ﻣﺲ در ﻣﺤﻞ بریدگی روي آلومینوم را ﻣﻰ‌ﭘﻮﺷــﺎﻧﺪ و ﻣﻘﻄﻊ آن ﻧیز ﺷﺒیه ﻣﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ‌رﺳﺪ.

یکی از اﺳﺎﺳــﻰ‌ﺗﺮاین روش‌ﻫﺎ ﺑﺮاي تشخیص ﻫﺎدي ﺿعیف CCA این اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻋﺎیق را از روي ﻫﺎدي ﺟﺪا ﻛﻨیﻢ و یک رﺷــﺘﺔ آن را ﺑﺎ ﻓﻨﺪک ﺑﺴــﻮزاﻧیﻢ. ﻣﺲ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻰ در اﺛﺮ این ﻋﻤﻞ ذوب ﻧﻤﻰ‌ﺷﻮد وﻟﻰ آلومینوم ﻃﻰ ﺣﺪود ٢ ﺗﺎ ٣ ﺛﺎﻧیه ذوب ﻣﻰ‌ﮔﺮدد. از ﻃﺮﻓﻰ ﻫﺎدي CCA ﺑﻪ ﺳــﺎدﮔﻰ ﭘﺎره ﻣﻰ‌ﺷﻮد و این ﻛﺎر را ﻣﻰ‌ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ آزﻣﻮد.

راه ارتباطی با ما:
۰۲۱۳۳۹۸۰۴۹۸
۰۲۱۳۳۹۸۰۴۹۹

نتیجه گیری

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ‌رﺳــﺪ ﻛﻪ بکارگیری ﻫﺎدي‌ﻫﺎي CCA ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎي ﭘﺎییﻨﻰ ﻫﻤﭽﻮن ٥/٠ میﻠﻰ‌ﻣﺘﺮ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در دﻣﺎي ﭘﺎیاین اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻣﺴیرﻫﺎي ﻛﺎﺑﻞ‌ﻛﺸﻰ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨاین در ﻧﺼﺐ آن دﻗﺖ ﻻزم ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻮد، در ﻣﺼﺎرف این ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، اﻟﺰاﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫیﭽﻮﺟﻪ در ﻛﺸــﻮر ﻣﺎ رعایت ﻧﻤﻰ‌ﺷــﻮد. سیم‌ﻛﺸﻰ آلومینوم در ﺻﻮرت رعایت ﻧﻜﺮدن اﺻﻮل ﻧﺼﺐ ﻏیر ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ.

CCA ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮیکی ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻣﻜﺎن جایگزینی ﺑﺎ ﺳﺎیﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ سیم ﻣﺴــﻰ ﻣﻌﻤﻮل را ﻧﺪارد. ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫید ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮیکی ﺑﺎﻻﺗﺮ CCA از یک سایز ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨید، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﭼﺎر ﺧﻮاﻫید ﺑﻮد از ﺳــیمﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨید ﻛﻪ در مقایسه ﺑﺎ ﻣﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮیکی ﭘﺎیاین‌ﺗﺮي داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. وﻟﻰ اﻓﺰایش ﺳﺎیﺰ ﻫﺎدي اﻓﺰایش در ﻗیمﺖ آن را نیز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. این ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺧیﻠﻰ ﻛﻢ ﺑاین ﻣﺲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠیت ﻫﺪایت یکﺴــﺎن و یک سایز ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن از ﺟﻨﺲ CCA وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ. ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﺮیداري ﻣﻰ‌ﻛﻨید ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ آﮔﺎﻫﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷید.

اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﻗﺼﺪ دارید از ﻛﺎﺑﻠﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨید و ﭘﺲ از آن ﻫیچ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــید ﺗﻮﺻیه ﻣﻰ‌کنیم ﻫﺎدي ﻣﺴــﻰ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﮕیرید و از ویژگی‌ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮید.

منبع: فصلنامه سیم و کابل شماره ۷۳

راه ارتباطی با ما:
۰۲۱۳۳۹۸۰۴۹۸
۰۲۱۳۳۹۸۰۴۹۹
نظر دهید
میانگین نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonاستعلام قیمت لحظه ای