کابل زوجی

کابل های مخابراتی از دو گروه رنگ اصلی و فرعی برخوردار هستند. رنگ های اصلی به ترتیب سفید، قرمز، مشکی، زرد و بنفش هستند و رنگ های فرعی به ترتیب آبی، نارنجی، سبز، قهوه ای و طوسی می باشند. تمام کابل های مخابراتی از ترکیب رنگ های اصلی با رنگ های فرعی ساخته می شوند. بدین شکل که یک رنگ اصلی با 5رنگ فرعی، پنج زوج را می سازد و در آخر از ترکیب رنگ های اصلی و فرعی بیست و پنج زوج به وجود می آید.

تعداد زوج کابل های مخابراتی

کابل های مخابراتی در تعداد زوج های گوناگون ساخته می شوند. سیم تلفن تک زوج تحت عنوان سیم رانژه می شناسند که اکثرا  برای ارتباط برقرار کردن (بخت زدن) میان پورت های ترمینال های کروز به کار گرفته می شود. سیم تلفن دو زوج در بیشتر مواقع برای ارتباط گوشی های تلفن با پریز تلفن به کار گرفته می شود. تقسیم بندی کابل های مخابراتی از لحاظ تعداد زوج بدین شرح می باشد:

 • کابل دو زوج
 • کابل چهار زوج
 • کابل شش زوج
 • کابل ده زوج
 • کابل پانزده زوج
 • کابل بیست زوج
 • کابل بیست و پنج زوج
 • کابل سی و دو زوج
 • کابل پنجاه زوج
 • کابل صد زوج
 • کابل دویست زوج

اکثرا برای ظرفیت های بیشتر از فیبر نوری به کار گرفته می شود و فیبر نوری در مقصد به دستگاه PNU وصل می شود و خروجی های زوج سیم آنالوگ از دستگاه PNU توزیع می شوند.

 

Call Now Button