Tag Archives: کابل مسی

مزایا و معایب هادی CCA در برابر مس

cca در صنعت سیم و کابل

در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻮدﺟﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زیرﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ_ داراي اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻰ اﺳــﺖ، ﺣﺬف ﻫﺰیﻨﻪ‌ﻫﺎي ﺣﺎﺷــیه‌اي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﻠﻮب اﺳــﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰیﻨﻪ‌ﻫﺎي ﭘیش رو، یکی از ﺷــیﻮه‌ﻫﺎي ﻣــﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰیﻨﻪ‌ﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮیی ﺧﺮید، ﺗﺄﻣاین سیستم‌ﻫﺎي ﻛﺎﺑﻞ آلومینوم ﺑﺎ روﻛﺶ ﻣﺲ (CCA) ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﺑﺮ ﻫﺰیﻨﻪ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ‌رﺳﺪ ﻛﺎﺑﻞ CCA ﺟﺎیگزین […]

Call Now Button