با توجه به نوسان قیمت ارز و همچنین نوسان قیمت کومودیتی ها نظیر مس و آلومینیوم و قیمت نفت جهانی که مهمترین عوامل در تعیین قیمت سیم وکابل می باشند بر آنیم که با ایجاد آگاهی برای مصرف کننده کمک کنیم که بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار مصرف کننده قرار دهیم.